• Login
  • Signup
Posted By on 04/02/2019

למה תכנית לטיפול בפסולת מסוכנת היא הכרחית

למה תכנית לטיפול בפסולת מסוכנת היא הכרחית

כל עסק שבתהליך שלו נוצרת פסולת מסוכנת נדרש על פי חוק לפנות אותה. פסולת מסוכנת שונה במאפייניה ובאופן ההתייחסות אליה מפסולת "יומיומית"- לא ניתן לפנות אותה באופן רגיל ויש לנקוט באמצעים מיוחדים על מנת שלא תהווה סכנה לבריאות האדם ולסביבה. בישראל קיימים נהלים סביבתיים קפדניים בנוגע לפסולת מסוכנת ופינויה כדי למנוע מצב של זליגה של חומרים מסוכנים לסביבה באופן בלתי מבוקר וכתוצאה מכך גרימה למפגעים סביבתיים כאלה או אחרים.
פינוי הפסולת המסוכנת צריך להיעשות על ידי שירותים מקצועיים ובאופן מבוקר על פי הנהלים הסביבתיים והרגולציות הקיימות.

פסולת מסוכנת היא פסולת בעלת מאפיינים כגון:

  • דליקות- חומר שנוטה להתלקח, דוגמת נוזלים עם נקודת הבזקה- הטמפרטורה הנמוכה ביותר שבה אדים מעל פסולת נדלקים. דוגמאות לכך הן אלכוהול, דלק ואצטון.
  • קורוזיביות- מציין חומר אשר יכול לגרום להחלדה או פירוק. חומרים קורוזיבים דוגמת חומצה הידרוכלורית, חומצה חנקתית וחומצה גופרתית, יכולים לעבור דרך מיכלים ולגרום לנזילה של חומרים מסוכנים. דוגמאות של חומרים קורוזיביים מהיומיום כוללות חומצת סוללות ומסירי חלודה.
  • ריאקטיביות- תכונה של חומר נפיץ. בהינתן חוסר היציבות שלהן, פסולות ריאקטיביות עלולות להיות מסוכנות מאוד.
  • טוקסיות- חומרים אשר מהווים סכנה לסביבה ולאדם בשל רעילותם. לחומרים אלה עלולות להיות השפעות ארוכות-טווח על בריאות האדם והסביבה. סוגי חומרים טוקסים נפוצים הם למשל שפכים גולמיים, דשנים, חומרי הדברה, קוטלי עשבים, מתכות כבדות, אסבסט, עופרת, פחמן חד-חמצני, גפרית דו-חמצנית, חנקן דו-חמצני ואוזון בפני הקרקע.

מדוע הכרחי שתהיה תכנית לטיפול בפסולת מסוכנת? כל ארגון המייצר פסולת מסוכנת חייב להנחות את עובדיו כיצד לפעול באופן הטוב ביותר ועל פי החוקים והרגולציות הנוגעים לסילוק פסולת מסוכנת. הטיפול כולל גם כן מסגרת של תכנית פעולה במקרי חירום כך שיהיה ניתן למנוע את התפשטות הזיהום מהאירוע. טיפול בפסולת מצריך הנחיות מקיפות כיצד לטפל בפסולת מרגע יצירת הפסולת, בזמן העברתה, הטיפול בה, האחסון שלה, ועד הפינוי שלה.

פסולת מסוכנת היא כל פסולת אשר מהווה איום משמעותי לסביבה או לבריאות הציבור ולרוב בעלת המאפיינים הבאים: דליקה, מחמצנת, קורוזיבית, טוקסית או רדיואקטיבית.

ישנם יתרונות עצומים בהתאמה של טכנולוגיות לטיפול בשפכים תעשייתיים, מכיוון שתעשיות מסתמכות על כמויות גדולות של מים על מנת לבצע תהליכי ייצור. רוב התעשיות מעבירות את השפכים שלהם למט"ש העירוני ללא שימוש חוזר במים, אשר היה יכול לחסוך למפעלים הרבה כסף ובנוסף לצמצם את בזבוז המים המתוקים שמהווים משאב יקר במדינה כמו ישראל בה קיים מחסור במים.

על מנת להמנע מחריגות של ריכוזי מזהמים בשפכים וקבלה של קנסות מתאגידי המים כתוצאה משימוש של כמויות גדולות של מים, על התעשיות להתקין מערכות טיפול בשפכים. יחידות מסוג זה מטפלות במי השפכים כך שניתן להשתמש בהם שוב ובכך לחסוך בכמויות המים ולהמנע מחריגות.
גם במקרים בהם משחררים את מי השפכים לים, יש לטפל מראש בכל האלמנטים הכימיקליים כך שלא תהיה פגיעה ביצורים הימיים.

סוטוק הנדסה סביבתית עוסקת בייעוץ, תכנון וניהול של פרוייקטים סביבתיים.
החברה מובילה את מהפכת הכלכלה המעגלית בתעשייה בישראל.

Contact This Member

Join Our Newsletter